• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
03.10
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
03.10
แนวทางการบริหารราชการของ ผวจ.

แนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดสตูล

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเอกรัฐ หลีเส็น)

---------------------------------------------------------

                  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ 36 ตำบล 280 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 324,058 คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2561 เท่ากับ 31,215 ล้านบาท ประชากรมีรายได้ต่อคนต่อปีเท่ากับ 107,505 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ และเป็นลำดับที่ 39 ของประเทศ (มีมูลค่าน้อยกว่าปี 2560 ประมาณ 5,827 บาท) มีจังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล  ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่น ๆ โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 985.38 ล้านบาท

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร และประมง ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะทำเลที่ตั้งและพื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิต และยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมืองสตูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลในการท่องเที่ยวก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากนัก  และจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  จังหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนัก ตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง   มั่งคั่ง และยั่งยืน” สู่ “วาระ 5ส สตูล...น่าอยู่..น่าเยือน... อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย

(1) สตูล..สะอาด (สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) : จังหวัดสตูลทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์      ทั้งธรณีวิทยา ปาไม้ ทะเล ป่าชายเลน และธรรมชาติอื่นอีกมากมาย มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 50 ของพื้นที่บกและมีอุทยานแห่งชาติรวม 3 แห่ง พื้นที่รวมกันมีสัดส่วนพื้นที่รวมร้อยละ 70 ของพื้นที่บกและทะเลของจังหวัด รวมถึงมีมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์และโบราณ ความหลากหมายทางชาติพันธุ์ ฯลฯ จังหวัดจึงเน้นหนักในการรักษาและต่อยอดระบบนิเวศน์ที่เป็นฐานเศรษฐกิจเหล่านี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านเกษตร ประมง สวนยางและปาล์ม อุตสาหกรรม การแปรรูปและผลิต ธุรกิจและบริการ โดยจะเน้นหนักใน 3 เรื่อง คือ 1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน 2) การรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชุมชน/จังหวัดสะอาด”  โดยเน้นการสำรวจและประเมินสถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแต่การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง การเก็บขน ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง  ลดการใช้พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาขยะทะเล  และ 3) การพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลอง ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ พิทักษ์รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง เป็นต้น

  (2) สตูล...สะดวก (ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ) : จังหวัดสตูลมีจุดอ่อนด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดที่เป็นเมืองจุดหมายปลายทางสุดท้ายของไทยติดชายแดนด้านเหนือของมาเลเซียตรงรัฐเปอร์ลิส ไม่มีทั้งขนส่งทางรถไฟ สนามบิน หรือท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล อาทิ โครงการสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย (สตูล-เปอร์ลิส)  หรือที่เรียกว่า Andaman Gate Way ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานและโลจิสติกของไทยไปสู่อาเซียนตอนใต้ คือ มาเลเซียเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  นอจากนั้น ยังต้องให้ความสำคัญกับความทันสมัย การสร้างจุดบริการ WIFI สาธารณะทั่วทุกพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลในโรงเรียนต้นแบบ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชนเพื่อชุมชน เพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น การขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน และสร้างระบบการสื่อสารการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาเชิงรุกผ่านระบบดิจิทัล โดยจะเน้นหนักใน 2 เรื่อง คือ 1) การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ โดยพื้นฐานสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการ จะต้องสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้หลักการบริการ และเอาใจใส่ในการบริการ ทั้งนี้ การบริการที่ดีประชาชนต้องมาก่อนเสมอ ประชาชนถูกเสมอไม่ว่าประชาชนจะพูดจะทำอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่าประชาชนผิด เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นสบายใจ และ 2) เร่งรัดพัฒนา “บริการสาธารณะ” (Public Service) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการของรัฐ และถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดทําเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม (Public interest) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ อาทิ แหล่งเงินลงทุน อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง กิจการไฟฟ้า การสื่อสาร การคมนาคม เป็นต้น

 (3) สตูล..สบาย (คุณภาพชีวิตดี มีความสบายสไตล์สตูล) :  จังหวัดจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 10.29 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยจะเน้นการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ มีทักษะแรงงานที่แข่งขันได้  และเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน การสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่เสียเปรียบทางสังคมเพื่อเพิ่มรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ พัฒนาผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน ๔.๐ ส่งเสริมการนำวิถีชุมชนตาม      อัตลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว การบริการ การสันทนาการ และการกีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ได้มาตรฐานนานาชาติและเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล โดยจะเน้นหนักในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ สำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง  การจัดระเบียบสังคม รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ประชาชนและสังคม ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำ และเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองจนมีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขา – ทะเล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว (route) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์และตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   (4) สตูล...สร้างสุข (คนสตูล...สร้างสรรค์ปันสุข) : การสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุคนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ อาทิ การให้ความช่วยเหลือทางสังคม การใช้กลไกประชารัฐในการร่วมดูแล และส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์  มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสังคมแห่งความเกื้อกูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองสู่แรงงานภาคการบริการ และแรงงานในพื้นที่เพื่อการสร้างคุณค่าในชีวิตตนเอง ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กทุกช่วงวัย การดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล คนพิการ กลุ่มติดเตียง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาเมืองสตูลในอนาคต และปลูกฝังสร้างความสำนึกรักบ้านเกิดรวมถึง การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษา

(5) สตูล...สามัคคี (สามัคคี คือ พลัง) : การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ,ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ,สร้างความรักความสามัคคีของคนสตูล โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน "รู้ รัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การวางตัวเป็นกลาง ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และยอมรับในความเห็นที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวสตูลทุกกลุ่มทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสุขด้วยกีฬาและนันทนาการ อาทิ การออกกำลังการ การเล่นกีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน และกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนักในการพัฒนาจังหวัดสตูล เป็นกรอบหลักที่ใช้ในการทำงาน        ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโอกาส และความเหมาะสม และจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อน           “ วาระ 5ส สตูล...น่าอยู่...น่าเยือน..อย่างยั่งยืน” ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง และนำพาจังหวัดสตูล ไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป

-----------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด