• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.38
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.38
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

เลือกภาษา : 

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 319,700 คน ชาย 158,832 คน หญิง 160,868 คน จำนวนครัวเรือน 101,646 ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุทธร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แห่ง วัด 41 แห่ง โบสถ์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 208 ศูนย์มีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร 53 รูป มีอิหม่าม 230 คน
การเมืองการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 279 หมู่บ้าน มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 51 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 51 ชุมชน
เศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน การทำนา และการทำสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2558 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 112,051 บาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา 639 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใน ภาคใต้ จังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เป็นลำดับที่ 7 ของภาคใต้ และลำดับที่ 28 ของประเทศ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Satun province is the furthest southern province of Thailand on Andaman Ocean side. It is located 973 Km. from Bangkok with the area of 2,807.522 square Kilometers or 1,754.701 Rai. The neighboring provinces are Trang, Songkhla, Perlis State and Kedah State of Malaysia, as of 31st December 2017, it hast the population of total 319,700 persons, of which are 158,832 men and 160,868 women, divided into 101,646 households. Mostly Muslims of 76.77%, Buddhist of 23.02% and other religions of 0.21%. It has 232 mosques, 41 Temples and 3 Chapels, 3 Chinese Temples and 208 Islamic Centers for Islamic and Ethical Education, 392 monks, 53 young monks and 230 imams.
Governance
The district is divided into 7 districts, 36 subdistricts, 279 villages, 33 provincial agencies, 51 central agencies and 13 state enterprises. With 1 provincial administration organization, 7 municipalities and 34 subdistrict administrative organizations and 51 communities.
Economy
The economic structure of Satun province is based on the main occupations and trades of rubber plantations, palm oil, rice farming and orchard production, etc. According to the gross product figures, in the year 2015, the population of the National Economic and Social Development Board (NESDB) had an average annual income of 112,051 Baht, an increase of 693 Baht compared to the previous year. In comparison with the southern provinces, Satun has the seventh highest average income per person/year and the 28th of the country.
Source: Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
沙敦府,是泰国安达曼海最南部的省府,离曼谷约973公里,面积约2,807.522 平方公里,或1,754,701 莱,边界邻接董里府,宋卡府,马来西亚的Perlis 州,Kedah州,于2017年12 月31 日的人口总共有319,700 人,男性158,832人,女性160,868 人,总共户口101,646 ,相信伊斯兰教76.77% ,佛教23.02%,及其他宗教 0.21 ,清真寺 232 所,寺庙 41 所,教堂3 所,神社3 所,及清真寺伊斯兰教训练中心208 中心,和尚392 人,小和尚53 人,伊玛目 230 人。
政治管理
政治管理分为7 个县,36 乡,279 乡村,地方单位33 个单位,中心 51 单位,及国营企业 13 单位,地方行政机构,有府行政机构1 处,地方行政机构7 处,乡行政机构34 处,51 乡村。
经济:
沙敦府的经济结构,基于农业产品及商业,主要职业为,橡胶园,棕榈油,农场,及水果园等,从国家经济发展委员会办公室的总产品数据,于2015年,人民每人平均收入/年等于112,051 铢,其数目比去年高 693 铢,当和其他南部省府比较,沙敦府人民每人平均收入/年,在南部省府中排名第7 ,及在全国的排名为第27 。