• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
02.09
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
02.09
ภาพกิจกรรม
จังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City)

จังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City)

.

วันนี้ (28 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล สำนักงานจังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City) ระหว่าง จังหวัดสตูล กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , มหาวิทยาลัยาราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , เทศบาลเมืองสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล บริษัทร่วมพัฒนาเมือง จำกัด และมูลนิธิสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม (ITSDI) โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนามพร้อมกัน

.

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City) เพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดสตูลให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 30 เมือง ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ และการได้ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของภาคเอกชนที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นในพื้นที่รวดเร็วขึ้น

.

ทั้งนี้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนจะมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้น โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จะมีการประมินผลการดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล ( Satun Smart City ) ที่ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะทุก 2 ปี และเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้เกิดชุมชนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิต (Quality of life) เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกันแบบบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

.

โดยดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล ให้เป้าหมายการเป็น “เมืองอัจฉริยะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความผาสุกที่ยั่งยืน”

ภาพกิจกรรมอื่นๆ