• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
07.27
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
07.27
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1

  1.1 วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  ปี64

  1.2 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การสร้างเสริมวัฒธรรม จ.สตูล 

  1.3 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายการต่อต้าน

  1.4 ประกาศ จ.สตูล ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสนอภาคฯ 

  1.5 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  1.6 ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2

  2.1. หนังสือ จ.สตูล ที่ สต 0017.5- ว 705 

  2.2  หนังสือ มท ๐๒๐๒.๑-ว๕๙๐๗ หนังสือ สต ๐๐๑๗.๕ - ๑๐๔๙๗

  2.3  หนังสือ จ.สตูลที่ สต ๐๐๑๗.๕ - ว๑๙๓๗หนังสือ จ.สตูล ที่ สต ๐๐๑๗.๕ - ว๑๔๖๗

  2.4  หนังสือ มท.0302.2-ว 33491

  2.5 แนวทางการบรรจุแพทย์ทันตแพทย์

  2.6  วิชา Ditital Literacy  /  .วิชาการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  /  วิชา พรบ.ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3

  3.1  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเเด่น จ.สตูล /  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปะจำปี 2563 /  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทีมีผลงานดีเด่น ศอ.บต. /  ภาพการคัดเลือกฯ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ศอ.บต.

  3.2  ประกาศจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคระกรรมการพิจาณากลั่นกรองบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

  3.3 D-M-H-T-T  /  คำสั่ง จ.สตูล 923-2564  /  คำสั่ง จ.สตุล 804-2564 /  คำสั่ง จ.สตูล 726- 2564  /  คำสั่ง จ.สตูล 714-2564 /   แนบท้ายคำสั่ง 726-2564

ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ