• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องว่าวควาย
22.29
น้องว่าวควาย
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามว่าวควาย มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ.
22.29
ข่าวประชาสัมพันธ์
"วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๕

สภาพปัญหาที่พบโดยสังเขป

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กทั่วประเทศในพื้นที่ต่างๆพบว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนในระยะยาวพอสังเขปดังนี้

1.พฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ จากผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กทำให้เห็น

2.พฤติกรรมการแก่งแย่ง แข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นจากข้อมูลข้างต้นเราจึงควรร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนด้วยงานวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี

วัตถุประสงค์

1.ปลูกฝังค่านิยมปลอดอบายมุขในครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน

2.ปลูกฝังค่านิยมการแบ่งปัน

3.อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทย เช่นการตักบาตร การแสดงที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทย

4.ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ