กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565